Nghiên cứu - Tranh luận

Ấn phẩm - “Giải quyết tranh chấp trong WTO: Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên”

WTO, 2015

Giới thiệu:

Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm các nguyên tắc, thủ tục và thực tiễn được đúc rút và phát triển từ Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) năm 1947. Tuy nhiên, nó cải thiện hơn hệ thống trước đó ở một số cách khác nhau, bao gồm cả việc dễ tiếp cận hơn. Điều này được thể hiện bằng sự tham gia tăng của các nước đang phát triển.

Hệ thống giải quyết tranh chấp tuân theo thời gian biểu cụ thể và chi tiết để hoàn thành việc kiểm tra một trường hợp. Điều này lần đầu tiên được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia ba người được lựa chọn đặc biệt cho các trường hợp. Kết luận của họ được công bố trong một báo cáo mà các thành viên liên quan có thể kháng cáo. Khiếu nại được Cơ quan Phúc thẩm của WTO bao gồm bảy thành viên được bầu cho một nhiệm kỳ bốn năm xem xét.

Các quy định và thủ tục của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO được đặt ra trong giải quyết tranh chấp (DSU), được quản lý bởi Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB), bao gồm đại diện của tất cả các thành viên WTO.

Khi nộp đơn khiếu nại, các thành viên WTO được yêu cầu xác định các hiệp định của WTO đang bị cáo buộc vi phạm.

Tải tài liệu tại đây

Các bài khác