Văn kiện cơ bản của WTO

Hiệp định về Giám định hàng hóa trước khi gửi hàng (PSI)

          Giám định trước khi gửi hàng (PSI) là hoạt động thông qua các công ty tư nhân có chuyên môn để kiểm tra chi tiết vận chuyển hàng hóa – đặc biệt là giá cả, số lượng, chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Thường được áp dụng bởi chính phủ của các nước đang phát triển, mục đích nhằm bảo vệ nguồn lợi tài chính của quốc gia (như ngăn chặn thất thoát tư bản, gian lận thương mại cũng như trốn thuế) và bù đắp cho những thiếu sót của bộ máy hành chính.

          Hiệp định công nhận rằng nguyên tắc và nghĩa vụ theo GATTs có thể áp dụng cho các hoạt động của các cơ quan giám định do chính phủ ủy quyền. Nghĩa vụ của các Thành viên sử dụng hiệp định này bao gồm không phân biệt đối xử, minh bạch, bảo đảm bí mật thông tin thương mại, tránh trì hoãn không hợp lý, sử dụng điều khoản hướng dẫn để tiến hành thẩm định giá cả và tránh xung đột quyền lợi của các cơ quan giám định hàng hóa.

          Nghĩa vụ của các Thành viên xuất khẩu tham gia hiệp định đối với Thành viên sử dụng bao gồm không phân biệt đối xử trong việc áp dụng quy định pháp luật và các quy định nội địa khác, công bố kịp thời các quy định pháp luật và qui định khác đó, và thực hiện hộ trợ kĩ thuật khi có yêu cầu.

          Hiệp định thiết lập một thủ tục rà soát độc lập – được quản lý thống nhất bởi một tổ chức đại diện của các cơ quan giám định và một tổ chức đại diện  của các nhà xuất khẩu để giải quyết tranh chấp giữa nhà xuất khẩu và cơ quan giám định hàng hóa.

 

Văn bản hiệp định:

Hiệp định về Giám định hàng hóa trước khi gửi hàng (PSI)

Các bài khác