Văn kiện cơ bản của WTO

Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới

Hiệp định Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đòi hỏi một khuôn khổ thể chế đơn nhất bao gồm Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), theo sửa đổi của Vòng đàm phán Uruguay; tất cả các thỏa thuận và kế hoạch được thống nhất qua Vòng đàm phán và toàn bộ kết quả của Vòng đàm phán Uruguay. Đứng đầu trong cơ cấu tổ chức là Hội nghị Bộ trưởng họp ít nhất 2 năm 1 lần. Tiếp theo là Đại Hội đồng thường xuyên giám sát tình hình thực thi các hiệp định và các . Đại hội đồng cũng đóng vai trò là Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) và Cơ quan Rà soát Chính sách Thương mại, xem xét tất cả các vấn đề liên quan đến thương mại trong khuôn khổ WTO. Các Hội đồng  Thương mại Hàng hóa, Thương mại Dịch vụ và Các vấn đề Sở hữu Trí tuệ liên quan tới Thương mại (TRIPs); Các Ủy ban, Nhóm công tác là các cơ quan được thành lập để hỗ trợ hoạt động của Đại hội đồng trong từng lĩnh vực. Khuôn khổ Hiệp định WTO đảm bảo cơ chế “thực hiện đơn nhất” cho các kết quả của Vòng đàm phán Uruguay – do đó, thành viên trong WTO phải chấp nhận tất cả các kết quả của Vòng đàm phán Uruguay mà không có ngoại lệ.

Văn kiện Hiệp định:

Các bài khác