Nghiên cứu - Tranh luận

Báo cáo: Hoạt động hỗ trợ Bộ Công Thương cải thiện Chứng nhận xuất xứ, và khởi động chương trình tự chứng nhận xuất xứ của ASEAN

Thời gian: 7,8/2016
Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Thời gian: 7,8/2016

Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Báo cáo nằm trong Hoạt động hỗ trợ Bộ Công Thương cải thiện Chứng nhận xuất xứ, và khởi động chương trình tự chứng nhận xuất xứ của ASEAN, được đính kèm dưới đây

Các bài khác