Ấn phẩm liên quan

Tổng hợp Báo cáo hướng dẫn thực hiện Chỉ dẫn địa lý (GI) của Việt Nam trên thị trường EU

Thời gian: 2017

Bởi: EU-MUTRAP

Một chỉ dẫn địa lý (Geographical Indications - GIs) là công cụ để bảo vệ tài sản chung của cộng đồng, và đảm bảo lợi ích tập thể. Sự phát triển của GI "phụ thuộc vào sự sẵn sàng, động lực và năng lực của cộng đồng tại địa phương thông qua các hành động tập thể để quảng bá sản phẩm của họ" (FAO, SIGER-GI, 2010). Do đó, cách tiếp cận của các hành động tập thể là rất quan trọng " để thiết lập các thể chế quản lý nhằm thúc đẩy và đảm bảo các nguồn lực của sản phẩm địa phương, cũng như khai thác tối đa tiềm năng sử dụng của nó" (FAO, SIGER-GI, 2010).

Sự phát triển của GI trên thế giới đã cho thấy vai trò quan trọng của các chính sách và thể chế trong việc quản lý GI nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương. Các tác nhân trong hàng hóa và dịch vụ công (ở cấp quốc gia, vùng và chính quyền địa phương và tổ chức đại diện vì lợi ích của cộng đồng) có thể đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển các sản phẩm địa phương nhằm tăng cường sự đóng góp tích cực cho phát triển nông thôn bền vững. Chính quyền và các tổ chức tập thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống các sản phẩm phát triển và bền vững.

Do đó, các chuyên gia của dự án EU - Mutrap đã tiến hành khảo sát, phân tích và hợp tác với các nhà sản xuất và hiệp hội của Việt Nam trong một số lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ xây dựng GI theo yêu cầu của EU.

Phiên bản tiếng Anh được đính kèm bên dưới.

Các bài khác