Ấn phẩm liên quan

Báo cáo Đánh giá tác động EVFTA

Thời gian: 09/2014
Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Thời gian: 09/2014

Đơn vị thực hiện: EU-MUTRAP

Báo cáo được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc dự án EU-MUTRAP, phân tích các tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU bằng mô hình CGE. Báo cáo được chia làm 3 phần chính bao gồm: (i) Giới thiệu quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU; (ii) Phân tích định lượng tác động của EVFTA bằng mô hình CGE; và (iii) Đánh giá tác động kinh tế của EVFTA trong một số lĩnh vực cụ thể

Bản tiếng Anh của Báo cáo được đính kèm dưới đây:

 

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác