Các nước và Công ước Vien

Mạng lưới các Website về Công ước Viên 1980

Mạng lưới các Website về Công ước Viên là tập hợp cơ sở dữ liệu quốc gia và khu vực về các thông tin liên quan đến Công ước Viên:

http://www.cisg.law.pace.edu/network.html

- Tham gia mạng lưới là các viện giáo dục và các hãng luật
- Tập hợp các ấn phẩm (e-book) miễn phí về Công ước Viên và các vấn đề liên quan vì mục tiêu thương mại trong nước và quốc tế.

Các bài khác