Thông tin liên quan

  • FTA Hoa Kỳ - Colombia

    Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hoa Kỳ và Colombia (đã ký kết nhưng chưa thông qua)

  • FTA Hoa Kỳ - Panama

    Hiệp định thương mại tự do (FAT) giữa Hoa Kỳ và Panama (đã ký kết nhưng chưa thông qua)

  • FTA Hoa Kỳ - Hàn Quốc

    Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc (đã ký kết nhưng chưa thông qua)