Văn kiện

  • Các Hiệp định giữa ASEAN và Hàn Quốc

    ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005, và sau đó ký kết tiếp 04 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu ực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
  • Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

    Bản Tóm lược dưới đây cung cấp các nội dung chính và hướng dẫn áp dụng FTA ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)