Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày có hiệu lực: 1/11/2019 Cơ quan ban hành: Quốc hội

Xem thêm

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP để tận dụng cơ hội và giải quyết những thách thức của Hiệp định này.

Xem thêm

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Xem thêm

Ngày thông qua: 12/11/2018 Cơ quan ban hành: Quốc hội

Xem thêm