Nội dung hiệp định

Theo thống kê của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/8/2016, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 75 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN (trừ Campuchia).Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

Xem thêm

VĂN KIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN (ATIGA)

Xem thêm

VĂN KIỆN HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ

Xem thêm

Phương thức 4 trong 4 phương thức cung cấp dịch vụ là Di chuyển thể nhân, là sự di chuyển của cá nhân từ nước này qua nước khác để cung cấp một dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Trong ASEAN, phương thức cung cấp dịch vụ này ban đầu được đàm phán trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (AFAS), nhưng sau đó được tách riêng ra để đàm phán trong một Hiệp định riêng là Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân (MNP) năm 2012.

Xem thêm

VĂN KIỆN HIỆP ĐỊNHHiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)Danh mục bảo lưu của từng nước:

Xem thêm

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG ASEAN 1. Giới thiệu

Xem thêm

Địa điểm ký kết: Hà Nội Thời gian ký kết: 16 tháng 12 năm 1998 Các bên tham gia:

Xem thêm

Địa điểm ký kết: Viêng chăn Thời gian ký kết: 29 tháng 11 năm 2004 Thời gian có hiệu lực:

Xem thêm

Địa điểm ký kết: Viêng chăn Thời gian ký kết: 29 tháng 11 năm 2004 Thời gian có hiệu lực:

Xem thêm