Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ.Ngày có hiệu lực: 04/10/2016Nội dung Nghị quyết có thể tải về tại đây:

Xem thêm

Từ ngày 6/12/2017, đã có một số thay đổi trong tiêu chí chọn doanh nghiệp thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Xem thêm

Tiêu đềQuyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020Xem thêm

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2016 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất ATIGA)của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 – 2018Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/09/2016Nghị định này có thể được tải về tại đây:

Xem thêm

Tiêu đềQuyết định 323/QĐ-UBCĐASW năm 2016 Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mạiXem thêm

Ngày 03/10/2016, Chính phủ ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2016

Xem thêm

Tiêu đềNghị quyết 31/NQ-CP về việc, phê duyệt Nghị định thư về khung pháp lý cơ chế một cửa ASEANXem thêm

Tiêu đềNghị quyết 18/NQ-CP năm 2016 ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnhXem thêm

Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Tải văn bản đầy đủ dưới đây:

Xem thêm