Nội dung hiệp định

Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào tháng 3/2018. Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh.

Xem thêm

Cuối cùng thì các bộ trưởng 11 thành viên TPP cũng đặt bút ký kết hiệp định của thế kỷ 21 này dưới tên mới CPTPP. Dưới đây là nội dung tuyên bố này.

Xem thêm

Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa 12 nền kinh tế hai bờ Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Sau hơn 05 năm đàm phán, Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán cuối năm 2015, được ký chính thức đầu năm 2016 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào khoảng năm 2018. Với phạm vi cam kết rộng, mức độ tự do hóa sâu, TPP chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ thể chế kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Ngày 26/1/2015, các nước thành viên TPP đã công bố bản toàn văn chính thức của Hiệp định. Ngày 4/2/2016, Hiệp định TPP đã được chính thức ký kết tại New Zealand.

Xem thêm