Văn kiện hiệp định

  • Văn kiện Hiệp định EVFTA và các Tóm tắt từng chương

    Ngày 2 tháng 12 năm 2016, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA). Ngày 01 tháng 02 năm 2015, Việt Nam và EU đã công bố văn bản gần chính thức của Hiệp định EVFTA.
  • Tóm lược chung về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

    TTWTO - Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được cái nhìn tổng quan về nội dung và tác động của FTA quan trọng này, Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng bản Tóm lược các nội dung chính và tác động của EVFTA.