Quan điểm của doanh nghiệp

  • Quan điểm của VCCI về phương án đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong EVFTA

    Ngày 29/5/2013, trên cơ sở công văn lấy ý kiến VCCI về quan điểm về đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong EVFTA của Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi khuyến nghị về vấn đề này trên cơ sở quyền và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, quan điểm chủ đạo của VCCI là tự do và mở cửa cho dịch vụ và đầu tư của Việt Nam ra các nước EU cũng như là từ các nước EU vào Việt Nam. Tuy nhiên, VCCI cũng nhấn mạnh tự do hóa hóa dịch vụ và đầu tư cũng phải đi đôi với việc bảo vệ các loại dịch vụ công quan trọng thiết yếu đối với đời sống của người dân, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và tài nguyên thiên nghiên quan trọng....
  • Quan điểm của VCCI về phương án mở cửa thị trường hàng hóa trong EVFTA

    Để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Bộ Tài chính đã tiến hành lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về phương án mở cửa thị trường hàng hóa trong hiệp định quan trọng này.
  • Khuyến nghị Chính sách của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam về Triển vọng Hiệp định Thương mại Tư do Việt Nam - EU

    “Khuyến nghị Chính sách của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam về Triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU” là kết quả của việc tham khảo ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu của các chuyên gia Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế, VCCI và tập hợp những góp ý của các Hiệp hội Doanh nghiệp ngành hàng.