Quan điểm của doanh nghiệp

 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN về phương án đàm phán chương Lao động trong TPP

  Gần đây, Tổ chức Công đoàn thế giới (ITUC) đã đưa ra một bản Dự thảo Chương lao động và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến lao động cho đàm phán TPP, dựa trên Hiệp định Thương mại tự do Hoa Kỳ - Peru (hai thành viên của TPP hiện tại). Dự thảo này sẽ có trọng lượng nhất định trong đàm phán TPP và Việt Nam cần có sự xem xét đầy đủ và cụ thể đối với các đề xuất mà các bên trong TPP, đặc biệt là Hoa Kỳ, có thể đưa ra dựa trên Dự thảo này. Khuyến nghị này tập trung vào những phân tích về các vấn đề và nội dung được nêu trong Bản Dự thảo Chương lao động nói trên, so sánh với dự thảo mới nhất (2/2012) của Bộ luật lao động của Việt Nam (dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp vào tháng 5/2012 tới đây, phân tích những tác động có thể có của các quy định trong Dự thảo đối với Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất cụ thể thích hợp cho phương án đàm phán Chương lao động trong TPP của Việt Nam.
 • VCCI điều tra lấy ý kiến về Phương án đàm phán vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ đối với Dược phẩm trong TPP

  Trong khuôn khổ chương trình vận động chính sách về TPP của VCCI, VCCI đã tiến hành xây dựng Dự thảo kiến nghị về phương án đàm phán vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ đối với Dược phẩm trong TPP. Để kiến nghị này thực sự thể hiện lợi ích chung của nền kinh tê và lợi ích của các đối tượng liên quan, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế của VCCI tiền hành điều tra lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan về vấn đề này.
 • VCCI điều tra lấy ý kiến hiệp hội, doanh nghiệp về Phương án đàm phán vấn đề Lao động trong TPP

  Trong khuôn khổ chương trình vận động chính sách về phương án đàm phán TPP, VCCI đã tiến hành xây dựng Khuyến nghị của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam về Phương án đàm phán Chương Lao động và Giải quyết tranh chấp trong TPP. Để khuyến nghị này thực sự thể hiện lợi ích chung của Việt Nam và của các đối tượng liên quan, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế của VCCI đã tiến hành điều tra lấy ý kiến đối với Dự thảo khuyến nghị này.
 • VCCI điều tra lấy ý kiến doanh nghiệp về quy tắc xuất xứ trong đàm phán TPP

  Vấn đề "Quy tắc xuất xứ" là một trong những vấn đề rất quan trọng trong đàm phán TPP.Theo thông tin được tiết lộ thì Hoa Kỳ đang đòi hỏi các quy tắc xuất xứ ngặt nghèo trong đàm phán TPP, không phù hợp với tình hình sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào của các ngành xuất khẩu Việt Nam. Nếu các đề xuất của Hoa Kỳ được chấp nhận trong TPP, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sẽ rất khó đáp ứng được các điều kiện để được coi là “có xuất xứ” và do đó sẽ khó/không được hưởng ưu đãi thuế quan theo TPP. Để giúp các nhà đàm phán Việt Nam có phương án đàm phán về xuất xứ thích hợp cho từng ngành hàng, Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế của VCCI tiến hành điều tra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề này
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về phương án mở cửa thị trường nông sản trong TPP

  Khuyến nghị này được thực hiện bởi Trung tâm WTO - VCCI tháng 11/2011
 • Khuyến nghị của từng ngành về Phương án mở cửa thị trường trong TPP

  Tiếp theo Khuyến nghị lần thứ nhất về phương án đàm phán chung trong Hiệp định Đối tác thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), VCCI đã tiến hành điều tra và lấy ý kiến rộng rãi các doanh nghiệp, Hiệp hội trên cả nước về phương án mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ phù hợp với lợi ích của từng ngành, tổng hợp và đưa ra bản Khuyến nghị về phương án đàm phán cụ thể trong TPP đối với việc mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.
 • Khuyến nghị của Cộng đồng Doanh nghiệp VN về Phương án đàm phán (chung) trong TPP

  Để quá trình đàm phán và hội nhập của Chính phủ gắn kết tốt hơn với lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI đã và đang tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức và chủ động có ý kiến đối với các đàm phán thương mại quốc tế mà Nhà nước đang hoặc sẽ tiến hành đàm phán trong tương lai. Trong khuôn khổ các hoạt động này, VCCI đã tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về phương án đàm phán mà cộng đồng doanh nghiệp mong muốn trong Đàm phán Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
 • Kết quả điều tra sơ bộ ý kiến cộng đồng về TPP

  Ủy ban Tư vấn chính sách Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát ý kiến của các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế về TPP
 • Ý kiến của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR)

  Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) đại diện cho ngành phân phối Việt Nam cho ý kiến về phương án đàm phán TPP
 • Ý kiến của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores)

  Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đại diện cho ngành sản xuất và chế biến gỗ Việt Nam cho ý kiến về phương án đàm phán TPP