Việt Nam và Công ước Vien

  • Những việc Việt Nam cần làm để gia nhập CISG

    Theo quy định của CISG cũng như từ các quy định của pháp luật Việt Nam về việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, có lẽ việc gia nhập Công ước đối với Việt Nam hiện nay không có khó khăn gì đáng kể
  • Những điểm bất cập của Công ước Viên 1980 mà Việt Nam cần lưu ý

    Nghiên cứu thực tiễn áp dụng CISG tại các quốc gia thành viên cho thấy mặc dù việc gia nhập CISG hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích lớn (như trên), khi gia nhập các quốc gia cũng cần lưu ý một số điểm sau:
  • Thủ tục gia nhập theo quy định của CISG

    Theo quy định tại Phần thứ tư của CISG thì thủ tục để một quốc gia gia nhập Công ước này đơn giản và dễ dàng, không phải qua quá trình phê duyệt, phê chuẩn. Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia muốn gia nhập CISG chỉ cần đệ trình văn bản gia nhập và đưa ra các tuyên bố bảo lưu (nếu có).