Ấn phẩm liên quan

  • Hội nhập ASEAN về dịch vụ

    Ấn phẩm ASEAN Integration in services (dịch tiếng Việt là Hội nhập ASEAN về dịch vụ) được xuất bản bởi Ban thư ký ASEAN vào tháng 12 năm 2015 tại Jakarta.
  • Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Sổ tay Kinh doanh

    Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập nhằm mục đích tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. Mục tiêu của AEC là thúc đẩy phát triển kinh tế một cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao mà với năng lực cạnh tranh này, ASEAN có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.