Văn kiện Hiệp định EVFTA, EVIPA và các Tóm tắt từng chương

19/06/2017

Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA). Ngày 26/6/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một về thương mại và một về đầu tư. 8/2018, EU công bố chính thức văn kiện Hiệp định Thương mại (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (nay có tên là EVIPA).

Ngày 30/6/2019: Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA và EVIPA. Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên

Dưới đây là nội dung chi tiết của hai Hiệp định này, cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (TTWTO).

Toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Lời nói đầu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Chương 1: Mục tiêu và Định nghĩa chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 1

  Chương 2: Đối xử quốc gia và Mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 2-A: Cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 2-A-1: Biểu thuế của Liên minh châu Âu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 2-A-2: Biểu thuế của Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 2-A-3: Biểu thuế xuất khẩu của Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 2-A-4: Các biện pháp cụ thể của Việt Nam về quản lý nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 2-A-5: Hàng hóa loại trừ khỏi định nghĩa của hàng hóa tái sản xuất (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 2-B: Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, thiết bị của xe cơ giới (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 2-C: Dược phẩm và Trang thiết bị y tế (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 2

*Quy tắc xuất xứ của EVFTA được quy định trong Nghị định thư 1: Quy định hàng hoá có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính nằm cuối Hiệp định

  Chương 3: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 3

  Chương 4: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 4

  Chương 5: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 5

  Chương 6: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 6: Các yêu cầu và thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 6

  Chương 7: Các rào cản phi thuế với thương mại và đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 7 : Danh mục thuế quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 7

  Chương 8: Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 8-A: Biểu cam kết cụ thể của Liên minh châu Âu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 8-A-1: Cam kết cụ thể về Cung cấp dịch vụ qua biên giới (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 8-A-2: Cam kết cụ thể về Tự do hóa đầu tư (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 8-A-3: Biểu cam kết cụ thể Phù hợp với mục D(Hiện diện tạm thời của các thể nhân vì mục đích kinh doanh) của Chương 8 (Tự do hoá đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 8-B: Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 8-B-1: Biểu cam kết cụ thể về Cung cấp dịch vụ qua biên giới và Tự do hóa đầu tư (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Tiểu phụ lục 8-B-2: Biểu cam kết cụ thể Phù hợp với mục D(Hiện diện tạm thời của các thể nhân vì mục đích kinh doanh) của Chương 8 (Tự do hoá đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử) (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 8-C: Ngoại lệ của Việt Nam về Đối xử quốc gia (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 8

  Chương 9: Mua sắm công (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 9-A: Phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm của chính phủ đối với Liên minh châu Âu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 9-B: Phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm của chính phủ đối với Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 9

  Chương 10: Chính sách cạnh tranh (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 10

  Chương 11: Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 11: Quy định riêng đối với Việt Nam về Doanh nghiệp thuộc sở hữu  Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 11

  Chương 12: Sở hữu trí tuệ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 12-A: Danh sách các Chỉ dẫn địa lý (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 12-B: Nhóm sản phẩm (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 12

  Chương 13: Thương mại và Phát triển bền vững (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 13

  Chương 14: Minh bạch hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 14

  Chương 15: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 15-A: Quy tắc Tố tụng trọng tài (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 15-B: Quy tắc ứng xử của Trọng tài viên và Hòa giải viên (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 15-C: Cơ chế hòa giải (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 15

  Chương 16: Hợp tác và Nâng cao năng lực (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 16

  Chương 17: Các điều khoản về thể chế, Các điều khoản chung và Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Bản tóm tắt Chương 17

  Nghị định thư 1: Quy định hàng hoá có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)  

 Bản tóm tắt Nghị định thư 1

  Nghị định thư 2: Về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)  

Bản tóm tắt Nghị định thư 2

  Biên bản ghi nhớ liên quan đến cam kết cụ thể về dịch vụ phân phối rượu vang và rượu mạnh: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Biên bản ghi nhớ về vốn góp ngân hàng: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Tuyên bố chung liên quan đến Công quốc Andorra: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Tuyên bố chung liên quan đến Cộng hòa San Marino: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Tuyên bố chung liên quan đến Việc sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Nghị định thư 1: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

  Tuyên bố chung liên quan đến Liên minh Hải quan: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

 

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA)

Lời nói đầu (Tiếng Anh

Chương 1: Mục tiêu và định nghĩa chung (Tiếng Anh

Chương 2: Bảo hộ đầu tư (Tiếng Anh)

Chương 3: Giải quyết tranh chấp  (Tiếng Anh

Chương 4: Các điều khoản thể chế, các điều khoản chung và các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh)

Phụ lục 1: Cơ quan có thẩm quyền (Tiếng Anh)

Phụ lục 2: Ngoại lệ cho Việt Nam về đối xử quốc gia (Tiếng Anh

Phụ lục 3: Biên bản ghi nhớ về đối xử đầu tư (Tiếng Anh)  

Phụ lục 4: Biên bản ghi nhớ về trưng dụng (Tiếng Anh)  

Phụ lục 5: Nợ công (Tiếng Anh)  

Phụ lục 6: Danh sách hiệp định đầu tư (Tiếng Anh)  

Phụ lục 7: Quy tắc tố tụng trọng tài (Tiếng Anh)  

Phụ lục 8: Quy tắc ứng xử của Trọng tài viên và Hòa giải viên (Tiếng Anh)  

Phụ lục 9: Cơ chế hòa giải (Tiếng Anh)  

Phụ lục 10: Cơ chế hoà giải để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và các bên (Tiếng Anh)  

Phụ lục 11: Quy tắc ứng xử của thành viên cấp sơ thẩm, thành viên cấp phúc thẩm và hoà giải viên (Tiếng Anh)  

Phụ lục 12: Thủ tục đồng thời (Tiếng Anh)  

Phụ lục 13: Quy trình làm việc của cấp phúc thẩm (Tiếng Anh)