Ấn phẩm - “Các liên kết bền vững của ngành công nghiệp dịch vụ”

08/01/2016

ITC, Số SC-2015-332.E, 08/09/2015

Giới thiệu:

Đi cùng với thách thức luôn có cơ hội.

Để hỗ trợ các bên liên quan trong việc giải quyết những thách thức trong việc phát triển lĩnh vực dịch vụ, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) - thông qua chương trình Thương mại trong Dịch vụ đã chuẩn bị hướng dẫn này.

Sách hướng dẫn thực hành này là phần II của loạt bài báo kỹ thuật ITC về các liên minh của các công ty dịch vụ (CSIS). Phần I của loạt bài tập trung vào việc tạo các liên minh của các công ty Dịch vụ. Loạt bài báo phân tích vai trò của CSIS trong vận động chính sách và tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ. Nó chỉ ra mục đích, thành viên, cơ cấu, phương pháp hoạt động và hoạt động của CSIS, và cung cấp những lời khuyên thực tế về cách CSIS có thể giúp cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp dịch vụ, mở rộng thành viên và đạt được phát triển bền vững.

Chương trình Thương mại Dịch vụ của ITC nhằm tăng cường xuất khẩu dịch vụ từ các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi. Chương trình cung cấp nội dung, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức xúc tiến thương mại (TPOs) trong việc quản lý và hoạch định chính sách đàm phán; tổ chức hỗ trợ thương mại (TSIs) trong việc tham gia vào vận động, xây dựng năng lực và xúc tiến thương mại dịch vụ; và cho các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động dịch vụ xuất khẩu.

Với những mục tiêu trên, tài liệu này sẽ góp phần hỗ trợ các tổ chức hỗ trợ thương mại và dịch vụ mới phát triển, đặc biệt là các ngành công nghiệp dịch vụ để thu hút thành viên và hỗ trợ họ trong việc tăng xuất khẩu dịch vụ.

Hướng dẫn này có thể được sử dụng trong những cách khác nhau.

TPOs và các bộ ngành chính phủ chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy thương mại có thể làm việc với TSIs để hỗ trợ phát triển các dịch vụ của khu vực. Các thông tin cung cấp trong hướng dẫn này có thể tạo thuận lợi cho quan hệ đối tác công-tư cần thiết cho sự phát triển của ngành dịch vụ.

Các cơ quan TSIs hiện nay như các phòng thương mại và kinh doanh nhỏ các hiệp hội, có thể giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ mới cho các thành viên của khu vực dịch vụ.

Các Hiệp hội khu vực dịch vụ có thể xác định chiến lược cụ thể để kết hợp vào các chương trình hỗ trợ thành viên.

Phát triển các chiến lược mới để cải thiện việc hỗ trợ cho ngành.

Tải tài liệu tại đây