Hàng rào đối với sự phát triển thịnh vượng: các nước đang phát triển và nhu cầu tự do hóa thương mại

23/01/2014

Sushil Mohan 

Sangeeta Khorana 

Homagni Choudhury 

Tóm tắt

Hiện nay, các nước đang phát triển chiếm tỷ lệ thấp các sản phẩm xuất khẩu trong khi các sản phẩm này thường là có giá trị gia tăng cao hơn các sản phẩm nông nghiệp cơ bản. Hàng rào thuế quan giữa các nước đang phát triển có thể rất cao. Tuy nhiên, có ít bằng chứng về việc tăng thuế đối với thương mại giữa các nước đang phát triển: thuế thương cao đối với cả sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến và chưa chế biến.

Tải tài liệu tại đây