Giải quyết tranh chấp số DS346

14/05/2013

Hoa Kỳ - Cuộc rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với ống dẫn dầu nhập khẩu từ Achentina

Nguyên đơn:

Achentina

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định Thành lập WTO: Điều  XVI:4
Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 16.16.2, 6.86.99.29.312.2,12.2.22.218.12.2.22.4
GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

20/06/2006

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 20/06/2006, Achentina yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến cuộc rà soát thuế chống bán phá giá mà nước này tiến hành đối với sản phẩm ống dẫn dầu (oil country tubular good) nhập khẩu từ Achentina. Achentina cho rằng:

-       Cuộc điều tra rà soát nói trên đã vi phạm Điều 2.2 và ghi chú 2, 2.2.2, 2.2.2(iii), 2.4, 6.1, 6.2, 6.6, 6.8, 6.9, 9.2, 9.3, 12.2 và 12.2.2 và Phụ lục II của Hiệp định ADA và Điều VI của GATT 1994.

-       Mục 773(e)(2)(b)(iii) của Đạo luật Thuế quan 1930, bao gồm cả các sửa đổi hay ở rộng của nó theo đó cho phép Hoa Kỳ xác định một mức lợi nhuận vượt quá mức lợi nhuận thông thường đạt được bởi các nhà sản xuất hoặc xuất khẩu khác đối với các giao dịch bán sản phẩm cùng loại tại thị trường nội địa nước xuất khẩu, là vi phạm Điều 2.2.2(iii) của Hiệp định ADA và Điều VI của GATT 1994.

-       Hoa Kỳ cũng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều 1 và 18.1 của Hiệp định ADA và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.

Tuy nhiên sau đó không có thông báo gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.