Giải quyết tranh chấp số DS335

14/05/2013

Hoa Kỳ - Biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với tôm nhập khẩu từ Ecuador

Nguyên đơn:

Ecuador

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

Braxin; Chi lê; Trung Quốc; EU; Ấn Độ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Mexico; Thái Lan

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  15.86.109.29.39.42.118.1,2.42.4.2
GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

17/11/2005

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm

30/01/2007

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 17/11/2005, Ecuador yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến kết luận cuối cùng khẳng định về phá giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh (frozen warmwater shrimp) nhập khẩu từ Ecuador. Quyết định này được đưa ra ngày 23/12/2004, sửa đổi ngày 01/01/2005 và kèm theo đó là lệnh áp thuế chính thức. Vấn đề mà Ecuador quan tâm chủ yếu là phương pháp tính toán biên độ phá giá Zeroing mà Hoa Kỳ đã áp dụng dẫn đến kết luận cuối cùng và lệnh áp thuế trên. Ecuador cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm Điều VI của GATT 1994 và các Điều , 2.1, 2.2, 2.4, 2.4.2, 5.8, 6.10, 9.2, 9.3, 9.4, và 18.1 của Hiệp định ADA.

Ấn Độ (ngày 28/11/2005) và Thái Lan (ngày 01/12/2005) yêu cầu  tham gia vào cuộc tham vấn với tư cách các bên thứ ba.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công, ngày 08/06/2006, Ecuador yêu cầu DSB thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp vụ việc ngày. Tại cuộc họp ngày 19/06/2006, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, Ban Hội thẩm đã được thành lập sau đó tại cuộc họp của DSB ngày 19/07/2006.

Braxin, Trung Quốc, EC, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và sau đó là Chi lê và Mexico yêu cầu tham gia vao vụ kiện với tư cách các bên thứ ba.

Ngày 26/09/2006, thành phần của Ban Hội thẩm đã được xác định.

Ngày 20/10/2006, các bên thông báo với DSB về một Thỏa thuận Thủ tục cho vụ kiện này.

Ngày 20/01/2007, Ban Hội thẩm hoàn thành Báo cáo và gửi tới tất cả các thành viên WTO. Ban Hội thẩm kết luận các phán quyết cuối cùng khẳng định về phá giá của DOC đối với tôm nước ấm đông lạnh của Ecuador cũng như lệnh áp thuế chính thức sau phán quyết này đã vi phạm Điều 2.4.2 của Hiệp định ADA.

Ban Hội thẩm khuyến nghị DSB yêu cầu Hoa Kỳ sửa đổi các biện pháp của mình cho phù hợp với các nghĩa vụ của nước này theo Hiệp định ADA.

Tại cuộc họp của ngày 20/02/2007, DSB đã thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm.

Thực thi

Ngày 26/03/2007, các bên thông báo với DSB rằng, theo Điều 21.3(b) của DSU, họ đã đạt được thỏa thuận về khoảng thời gian hợp lý để Hoa Kỳ thực thi các phán quyết và khuyến nghị của DSB là 6 tháng, hết hạn ngày 20/08/2007.

Tại cuộc họp ngày 31/08/2007, Hoa Kỳ thông báo họ đã hoành thàn đầy đủ các phán quyết và khuyến nghị của DSB.