Giải quyết tranh chấp số DS325

14/05/2013

Hoa Kỳ - Các phán quyết trong vụ kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu từ Mexico

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định thành lập WTO: Điều XVI:4;  Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 15291118.4; GATT 1994: Điều VIX:3

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

05/01/2005

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24/02/2010

Tham vấn

Ngày 05/01/2005, Mexico yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến:

-          một số phán quyết của DOC liên quan đến mặt hàng thép tấm và thép dây không gỉ (stainless steel sheet and strip coils) nhập khẩu từ Mexico; và

-          một số điều luật, quy định và thủ tục hành chính của Hoa Kỳ về chống bán phá giá.

Về vấn đề thứ nhất, theo Mexico, cả bốn kết luận điều tra mà DOC đưa ra đều dựa trên phương pháp Zeroing (quy về 0 đối với các biên độ phá giá âm) và điều này có thể dẫn đến những kết luận thiếu chính xác về biên độ phá giá cũng như việc so sánh không công bằng.

Về vấn đề thứ hai, các điều luật, quy định và thủ tục hành chính của Hoa Kỳ mà Mexico quan ngại là: Mục 736, 751, 771(35)(A) và (B), và 777A(c) và (d) của Đạo luật thuế 1930; các nguyên tắc của DOC được mã hóa trong Mục 19 của Hệ thống Mã các Quy định Liên bang, phần 351.212(b), 351.414 c), d) và e). Mexico cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều 1, 2 (cụ thể là 2.1, 2.4 và 2.4.2), Điều 5 (cụ thể là 5.8), Điều 9 (cụ thể là 9.3), Điều 11 (cụ thể là 11.2) và Điều 18.4 của Hiệp định ADA; Điều VI:1 và VI:2, X:3(a) của GATT 1994; và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO.

Nhật Bản (ngày 13/01/2005) và EC (ngày 19/01/2005) yêu cầu được tham gia vào quá trình tham vấn.

Sau đó, không nhận được thông tin gì về kết quả tham vấn cũng như không thành lập Ban Hội thẩm.