Giải quyết tranh chấp số DS190

19/06/2011

Achentina — Các  biện pháp tự vệ chuyển tiếp đối với vải dệt từ cotton và hỗn hợp cotton nhập khẩu từ Brazil


Tiêu đề:

Achentina — vải bông

Nguyên đơn:

Brazil

Bị đơn:

Achentina

Các bên thứ ba:

Pakistan; Paraguay; Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

 

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

11/02/2000

Ngày đạt được thỏa thuận chung:

30/06/2000

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010
Tham vấn

Do Brazil khởi kiện.

Ngày 11/02/2000, Brazil yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm để giải quyết tranh chấp về việc Achentina áp dụng các biện pháp tự vệ chuyển tiếp có hiệu lực từ ngày 31/07/1999 đối với vải dệt từ cotton có xuất xứ từ Brazil. Các biện pháp này được Achentina qui định trong Nghị quyết số MEyOSP 861/99 của Bộ Kinh tế và dịch vụ, công trình công cộng. Trước đó, sau khi Braxin yêu cầu tham vấn mà hai bên không đưa ra được giải pháp thống nhất, tuân theo Điều 6.11 của Hiệp định dệt may, Braxin đã đưa vấn đề này lên Ủy ban giám sát dệt may (TMB) xem xét và xin khuyến nghị. Tại cuộc họp từ ngày 18 – 22/10/1999, TMB tiến hành rà soát các biện pháp của Achentina và đề xuất Achentina hủy bỏ các biện pháp này đối với Braxin. Ngày 29/11/1999, theo Điều 8.10 của Hiệp định dệt may, Achentina thông báo với TMB rằng nước này không thể thực thi các khuyến nghị của TMB. Tại cuộc họp ngày 13 – 14/12/1999, TMB xem xét các lý do mà Achentina đưa ra và khuyến nghị nước này xem xét lại vị trí của mình. Mặc dù TMB đã đưa ra các khuyến nghị, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Brazil cho rằng các biện pháp tự vệ chuyển tiếp của Achentina vi phạm Điều 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.11, 8.9 và 8.10 của Hiệp định dệt may và do đó cần phải được xóa bỏ.
Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm

Tại cuộc họp ngày 20/03/2000, DSB quyết định thành lập Ban Hội thẩm. Các bên thứ ba gồm: EC, Pakistan, Paraguay và Hoa Kỳ.
Đạt được thỏa thuận chung

Trong cuộc đối thoại tháng 6/2000, hai bên đã thống nhất được giải pháp chung. Theo đó, Braxin bảo lưu quyền nối lại thủ tục thành lập Ban Hội thẩm từ thời điểm hai bên đạt được thỏa thuận thống nhất.