Giải quyết tranh chấp số DS186

19/06/2011

Hoa Kỳ — Mục 337 của Bộ luật thuế quan 1930 và các sửa đổi sau này


Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định TRIPs: Điều 3, 2, 9, 27, 41, 42, 49, 50, 51
GATT 1994: Điều III

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

12/01/2000

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010

Tham vấn

Do EC khởi kiện.  

Ngày 12/01/2000, EC yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về Mục 337 của Hiệp định thuế quan (19 USC. § 1337) và các nguyên tắc thực hành và thủ tục liên quan của Ủy ban thương mại quốc tế nêu trong Chương II, Mục 19 của Bộ các nghị định liên bang. EC cáo buộc các biện pháp này của Hoa Kỳ vi phạm Điều II GATT 1994; Điều 2 (liên quan tới Điều 2 của công ước Paris), Điều 3, 9 (liên quan tới Điều 5 Công ước Berne), Điều 27, 41, 42, 49, 50 và 51 Hiệp định TRIPs.