Giải quyết tranh chấp số DS183

19/06/2011

Brazil — Các biện pháp giấy phép nhập khẩu và giá nhập khẩu tối thiểu.


Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

EC

Bị đơn:

Brazil

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định cấp phép nhập khẩu: Điều 1, 3, 5, 8
Hiệp định AoA: Điều 4.2
Hiệp định về trị giá hải quan (Điều VII của GATT 1994): Điều 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2
GATT 1994: Điều II, VIII, X, XI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

14/10/1999

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24/02/2010
Tham vấn

Do EC khởi kiện.  

Ngày 14/10/1999, EC yêu cầu tham vấn về một số biện pháp của Brazil, trong đó gồm các biện pháp liên quan tới hệ thống cấp phép nhập khẩu và giá nhập khẩu tối thiểu. EC cho rằng các biện pháp này đã hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ EC, đặc biệt là hàng dệt may, Sorbitol và Carboxymethylcellulose (CMC). EC cáo buộc Brazil đã vi phạm Điều II, VIII, X và XI của GATT 1994, Điều 4.2 Hiệp định AoA; Điều 1, 3, 5, 8 Hiệp định về qui trình cấp phép nhập khẩu và từ Điều 1 đến 7 Hiệp định thực thi điều VII của GATT 1994.