Các Hiệp định giữa ASEAN và Trung Quốc

09/02/2016

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc. 

Tháng 11/2015, ASEAN và Trung Quốc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan, trong đó có nhiều nội dung cam kết mới về Hàng hóa, Dịch vụ và Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực từ tháng 5/2016.

Văn bản Hiệp định:

Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Trung Quốc (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Nghị định thư sửa đổi số 1

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Nghị định thư sửa đổi số 2

Nghị định thư sửa đổi số 3

Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh) (Bản tiếng Việt)

Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong Khuôn khổ Hiệp định khung (Bản tiếng Anh(Bản tiếng Việt)

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Nghị định thư số 1

Phụ lục 1-10

Nghị định thư số 2

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 2a

Nghị định thư về TBT và SPM

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi ACFTA của các nước:

Brunei Darussalam

Cambodia

Trung Quốc 

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Thái Lan

Singapore

Việt Nam 

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo ACFTA của Việt Nam

Hiệp định về Dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định Khung (Bản Tiếng Anh)

Gói cam kết thứ nhất

Brunei Darussalam

Cambodia

Trung Quốc

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Gói cam kết thứ hai

Quy định chung

Brunei Darussalam

Cambodia

China

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 2 trong Hiệp định về Dịch vụ

Hiệp định về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung (Bản Tiếng Anh)

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan (Bản Tiếng Anh)

Các cam kết và các văn bản liên quan khác:

Bản ghi nhớ về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

Bản ghi về về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Đánh giá tuân thủ

Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về Hợp tác trong nông nghiệp

Tổng quan về ASEAN và Trung Quốc