QĐ số 73/2008/QĐ-BTC ngày 5/9/2008 v/v Sửa đổi mức thuế suất thuế NK ƯĐĐB đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế NK ƯĐĐB của VN để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013

09/09/2008