Tác động thị trường của kịch bản hội nhập thị trường gạo Đông Nam Á

11/02/2019

Thời gian: 12/2017

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của việc hội nhập ngành gạo ở các nước ASEAN lên xuất, nhập khẩu, sản xuất, tiêu thụ và giá gạo ở những thị trường này, cũng như phần còn lại của thế giới. Những phân tích miêu tả những chính sách hiện tai đang áp dụng ở thị trường gạo ASEAN, từ đó đánh giá ảnh hưởng 10 năm theo 2 kịch bản cải cách theo mô hình Aglink-Cosimo của OECD-FAO. Kịch bản thứ nhất liên quan đến việc xóa bỏ thuế quan trong khu vực, trong khi bảo hộ với các quốc gia ngoài khu vực không thay đổi. Kịch bản thứ hai liên quan đến sự hội nhập giá gần nhau hơn trong khu vực, ngược với sự bảo hộ với các nước ngoài khu vực không thay đổi. Những phân tích chỉ ra rằng mở cửa thị trường thương mại khu vực tạo ra sự sản xuất, tiêu thụ và thương mại tổng thể lớn hơn trong khu vực. Phúc lợi tổng thể sẽ cao hơn trong vòng 15 năm nếu hội nhập toàn bộ giá, hơn là chỉ cải cách thuế quan. Những sự thay đổi đáng kể về giá sẽ tạo ra kẻ thắng người thua ở tất cả các nước, nhấn mạnh sự cần thiết của những chính sách bổ sung trong chương trình nghị sự hội nhập ngành gạo.

Nghiên cứu được đính kèm dưới đây (Tiếng Anh).