Tác động Kinh tế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU

30/01/2019

Thời gian: 2017

Đơn vị thực hiện: Ủy ban Châu Âu

Báo cáo đưa ra đánh giá toàn diện về tác động kinh tế dự kiến của hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam dựa trên việc định lượng các hiệu ứng toàn nền kinh tế ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể (CGE). Bằng việc đánh giá hạn chế của các Hiệp định mới, các phân tích định tính về các phần của thỏa thuận không trực tiếp chuyển thành các thay đổi cụ thể và ngay lập tức trong chi phí thương mại song phương đã được bổ sung vào đánh giá.

Bản tiếng Anh của ấn phẩm được đính kèm dưới đây: