Nghiên cứu về tác động kinh tế và xã hội của Hiệp định thương mại tự do EU với Việt Nam

01/02/2019

Thời gian: 2018

Tác giả: the Austrian Foundation for International Development (OEFSE)

Nghiên cứu đánh giá EVFTA giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Báo cáo mở đầu với tổng quan về kinh tế và phân tích các mô hình thương mại giữa EU và Việt Nam (Phần 2). Phần 3 đưa ra đánh giá về các nội dung chính của EVFTA, bao gồm phân tích chi tiết về đề nghị tiếp cận thị trường và những vấn đề quan trọng khác, cũng như thảo luận về các khía cạnh thương mại và phát triển bền vững của thỏa thuận tương ứng, và cuối cùng là đánh giá về sự hợp tác phát triển đối với quốc gia đối tác. Phần 4 phân tích các lợi ích kinh tế của EVFTA đối với Việt Nam, mở đầu với sự đánh giá các ảnh hưởng kinh tế của hiệp định, dựa trên các mô phỏng với Mô hình thương mại toàn cầu ÖFSE.

Dựa trên các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan và nghiên cứu thực địa tại quốc gia đối tác, các lo ngại về đàm phán và các thách thức liên quan đến việc triển khai thỏa thuận sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo. Ngoài ra, các phân tích về tình huống cụ thể trong ngành được thực hiện nhằm mục đích điều tra tiềm năng của EVFTA xét về mặt xuất khẩu, nhấn mạnh các cơ hội và thách thức đối với các chính sách xúc tiến xuất khẩu trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu và các chiến lược cạnh tranh của công ty dẫn đầu cũng như các điều kiện cạnh tranh cục bộ. Các tình huống cụ thể ngành tập trung phân tích vào lĩnh vực dệt may và ngành nuôi trồng thủy sản. Phần 5 tóm tắt các các phát hiện chính liên quan đến các tác động kinh tế, các tình huống ngành và các mối quan tâm về tính bền vững. Trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất và khuyến nghị chính sách trong các lĩnh vực hỗ trợ điều chỉnh và thúc đẩy phát triển sản xuất.

Nghiên cứu được đính kèm dưới đây (file Tiếng Anh):