Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa của Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Dự - Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương mại

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Bài viết đưa ra những khái quát về EVFTA, các cam kết thương mại hàng hóa trong khuôn khổ EVFTA, chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng hóa Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực, từ đó đề xuất một số biện pháp tận dụng tối đa lợi ích khi EVFTA được thực thi.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: