Văn kiện Hiệp định CPTPP và các Tóm tắt

22/02/2018

Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào tháng 3/2018.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức), cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (TTWTO).

Nội dung Hiệp định:

Văn kiện CPTPP: Tóm tắt những cam kết trong các Chương của Hiệp định TPP tạm hoãn và do đó không áp dụng với các thành viên tham gia Hiệp định. (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Văn kiện CPTPP

Lời mở đầu (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

Chương 1: Các điều khoản và định nghĩa chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

Bản tóm tắt Chương 1 

Phụ lục 1-A: Định nghĩa của từng quốc gia cụ thể

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 2

Phụ lục 2-A: Đối xử quốc gia và hạn chế xuất nhập khẩu

Phụ lục 2-B: Mặt hàng tái chế

Phụ lục 2-C: Thuế, phí và các loại thuế xuất khẩu khác

Phụ lục 2-D: Lộ trình cắt giảm thuế

  Australia: Chú giải chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh

  Australia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Brunei: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Brunei: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

  Canada: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada: Phụ lục D - Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Chile: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Chile: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Nhật Bản: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục B-1 - Biện pháp tự vệ trong nông nghiệp (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục B-2 - Biện pháp tự vệ áp dụng cho các sản phẩm gỗ rừng (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục C - Khác biệt thuế (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản: Phụ lục D-2 Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Malaysia: Chú giải chung  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Malaysia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Malaysia: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

  Mexico: Phụ lục A về Hạn ngạch thuế quan và Phân bổ hạn ngạch đường ăn cho quốc gia cụ thể (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Mexico: Phụ lục C về Khác biệt thuế (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

  New Zealand: Chú giải chung (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

  New Zealand: Biểu cam kết thuế quan  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Peru: Chú giải chung  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Peru: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Singapore: Chú giải chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Singapore: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Việt Nam: Chú giải chung  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

  Việt Nam: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 3

Phụ lục 3-A: Các cam kết khác

Phụ lục 3-B: Yêu cầu dữ liệu tối thiểu

Phụ lục 3-C: Loại trừ theo Điều 3.11 (De Minimis)

Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Phụ lục 3-D: Tiểu phụ lục 1 - Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Chương 4: Dệt may (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 4 

Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

   Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Chương 5: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Chương 6: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 6 

Phụ lục 6-A: Các thủ tục trong quy trình áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp

Chương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Bản tóm tắt Chương 7 

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 8 

Phụ lục 8-A: Rượu vang và rượu chưng cất

Phụ lục 8-B: Các sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông

Phụ lục 8-C: Dược phẩm

Phụ lục 8-D: Mỹ phẩm

Phụ lục 8-E: Thiết bị y tế 

Phụ lục 8-F: Công thức độc quyền cho hàng hóa đóng gói sẵn và phụ gia thực phẩm

Phụ lục 8-G: Sản phẩm hữu cơ

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 9 

Phụ lục 9-A: Luật tập quán quốc tế

Phụ lục 9-B: Trưng thu

Phụ lục 9-C: Trưng thu liên quan tới đất đai

Phụ lục 9-D: Dịch vụ hành chính của thành viên Hiệp định theo Phần B (Giải quyết tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia)

Phụ lục 9-E: Chuyển nhượng

Phụ lục 9-F: DL-600

Phụ lục 9-G: Nợ công

Phụ lục 9-H:

Phụ lục 9-I: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Phụ lục 9-J: Đệ trình khiếu nại tới Trọng tài

Phụ lục 9-K: Đệ trình khiếu nại cụ thể trong ba năm từ sau khi Hiệp định có hiệu lực

Phụ lục 9-L: Hiệp định Đầu tư

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 10 

Phụ lục 10-A: Dịch vụ chuyên môn

Phụ lục 10-B: Dịch vụ chuyển phát nhanh

Phụ lục 10-C: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Chương 11: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Việt)(Tiếng Anh 

Phụ lục 11-A: Thương mại xuyên biên giới

Phụ lục 11-B: Các cam kết cụ thể

Phụ lục 11-C: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Phụ lục 11-D: Cơ quan chịu trách nhiệm về dịch vụ tài chính

Phụ lục 11-E

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 12 

Phụ lục 12-A: Nhập cảnh tạm thời

  Australia (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Brunei  (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  Chile  (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Nhật Bản (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Mexico  (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

  Singapore (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Việt Nam (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Chương 13: Viễn thông (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Phụ lục 13-B: Nhà cung cấp viễn thông khu vực nông thôn - Peru

Chương 14: Thương mại điện tử (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Bản tóm tắt Chương 14 

Chương 15: Mua sắm Chính phủ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 15 

Phụ lục 15-A: Mua sắm Chính phủ

  Australia (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

  Brunei (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

  Nhật Bản (Tiếng Việt(Tiếng Anh

  Malaysia (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

  Mexico (Tiếng Việt(Tiếng Anh

  New Zealand (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

  Singapore (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt(Tiếng Anh) 

Chương 16: Chính sách cạnh tranh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 16 

Phụ lục 16-A: Áp dụng Điều 16.2, Điều 16.3 và Điều 16.4 tại Brunei

Chương 17: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 17 

Phụ lục 17-A: Tính ngưỡng

Phụ lục 17-B: Quá trình phát triển thông tin tại Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định

Phụ lục 17-C: Đàm phán xa hơn

Phụ lục 17-D: Áp dụng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định cấp địa phương

Phụ lục 17-E: Singapore

Phụ lục 17-F: Malaysia

Chương 18: Sở hữu trí tuệ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 18 

Phụ lục 18-A: Phụ lục theo Điều 18.7.2

Phụ lục 18-B: Chile

Phụ lục 18-C: Malaysia

Phụ lục 18-D: Peru

Phụ lục 18-E: Phụ lục theo phần J

Phụ lục 18-F: Phụ lục theo phần J

Chương 19: Lao động (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 19 

Chương 20: Môi trường (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 20 

Chương 21: Hợp tác và nâng cao năng lực (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Chương 22: Tính cạnh tranh và Thuận lợi hóa kinh doanh (Tiếng Việt) (Tiếng Anh) 

Bản tóm tắt Chương 22 

Chương 23: Phát triển (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Việt) (Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 24 

Chương 25: Hài hòa hóa các quy định (Tiếng Việt(Tiếng Anh 

Chương 26: Minh bạch hóa và chống tham nhũng (Tiếng Việt(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 26 

Phụ lục 26A - Minh bạch hóa và công bằng thủ tục cho các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Việt(Tiếng Anh)

Bản tóm tắt Chương 28 

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

Bản tóm tắt Chương 29

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Việt(Tiếng Anh

 

PHỤ LỤC

Phụ lục I: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư trong thương mại xuyên biên giới 

  Ghi chú giải thích (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Australia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Nhật Bản  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Mexico (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Singapore (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

Phụ lục II: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư trong thương mại xuyên biên giới 

  Ghi chú giải thích (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Australia  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Nhật Bản (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru  (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Singapore (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Phụ lục III: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ tài chính

  Ghi chú giải thích (Tiếng Anh

  Australia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Nhật Bản (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Mexico (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Singapore (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

Phụ lục IV: Biện pháp không tương thích về Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định 

  Ghi chú giải thích (Tiếng Việt)(Tiếng Anh

  Australia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Brunei (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Canada (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Chile (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Malaysia (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Mexico (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  New Zealand (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

  Peru (Tiếng Việt)(Tiếng Anh)

  Việt Nam (Tiếng Việt)(Tiếng Anh) 

 

Ngoài các cam kết chính trong văn bản Hiệp định, các bên còn xây dựng các Thư song phương nhằm làm rõ hơn một số nội dung cam kết hoặc thổng nhất cách hiểu về một số nội dung cam kết trong Hiệp định. Dưới đây là các Thư song phương của Việt Nam với một số đối tác CPTPP (Bản tiếng Anh):

Australia - Việt Nam

  Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Lao động (Labour)

  An ninh mạng (Cyber Security)

  Bản ghi nhớ liên quan đến Điều 18.47

  Bản ghi nhớ liên quan đến Điều 18.53

  Bản ghi nhớ duy trì song phương Hiệp định TPP

  Bản ghi nhớ những hiểu biết chung song phương về Hiệp định TPP

  Thư song phương liên quan đến IPPA

  Thư song phương về giáo dục từ xa

  Thư song phương về hàng không

  Thư song phương về lao động kỳ nghỉ

Canada - Việt Nam

  Hệ thống thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Hàng hóa đặc thù (Distinctive Products)

  Lao động (Labour)

  Liên kết bằng sáng chế (Patent Linkage)

  Nhãn hiệu (Trademarks)

  Quảng bá dược phẩm(Marketing of Certain Pharmaceutical Products) 

  Thương mại điện tử (E-Commerce)

  Văn hóa (Culture)  

Malaysia - Việt Nam 

  Đa dạng sinh học (Biodiversity and Traditional Knowledge)

  Hệ thống thanh toán điện tử của MY

  Hệ thống thanh toán điện tử của VN

  IP 18.47

  IP 18.53

  Lao động

  PETRONAS

  An ninh mạng

New Zealand - Việt Nam 

  Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Lao động (Labour)

  Quảng bá dược phẩm (Pharmaceutical Marketing)

  An ninh mạng (Cyber Security)

  Dữ liệu kiểm tra hóa chất nông nghiệp (Agricultural Chemical Test Data)

  Mối liên hệ giữa CPTPP và AANZFTA

  Giải quyết tranh chấp Nhà nước - nhà đầu tư (ISDS)

Nhật Bản - Việt Nam

  Dữ liệu kiểm tra hóa chất nông nghiệp (Agricultural Chemical Test Data)

  Dịch vụ thanh toán điện tử (Electronic Payment Services)

  Quảng bá dược phẩm (Marketing of Certain Pharmaceutical Products)

  Lao động (Labour)

  An ninh mạng (Cyber Security)

Các văn kiện bổ sung khác (Đang tiếp tục cập nhật)