Nội dung hiệp định

Văn bản Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 5/5/2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày: 20/12/2015

Dưới đây là toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA):

Nội dung Hiệp định (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

      - Biểu thuế quan của Việt Nam (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh mục a | mục b)

      - Biểu thuế quan của Hàn Quốc (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh mục a | mục b)

       - Phụ lục 3-A: Quy tắc cụ thể mặt hàng (bản tiếng Việt ghi chú | nội dung) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 3-B: Quy tắc đối với một số hàng hóa đặc biệt (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 3-C: Giấy chứng nhận xuất xứ (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-A: Dịch vụ tài chính (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-B: Viễn thông (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-C: Di chuyển thể nhân (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8-D Việt Nam (bản tiếng Việt) (bản tiếng Anh)

       - Phụ lục 8- D Hàn Quốc (bản tiếng Anh)

Các văn bản khác:

  • Thỏa thuận thực thi về hợp tác kinh tế theo quy định của Chương 13 Hiệp định VKFTA (bản tiếng Anh)

Các bài khác