Các văn bản thực thi của Việt Nam

TT số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tư số 40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 v/v quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư bao gồm các nội dung sau:

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác