Hiệp định với các nước

Thỏa thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Việt Nam và Australia