Hiệp định với các nước

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar

Theo thống kê của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/8/2016, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 75 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Myanmar.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

  • miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của Myanmar; hoặc
  • khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại Myanmar vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hiệp định này còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Myanmar trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Dưới đây là Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Liên bang Myanmar về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Bản tiếng Việt <link>

Bản tiếng Anh <link>

Các bài khác