Thông tin liên quan

Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc đối với kinh tế Việt Nam

Báo cáo do Tiến sĩ Veena Jha tổng hợp trên cơ sở báo cáo giữa kỳ của các tác giả Francesco Abbate và Veena Jha về tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc đối với Việt  Nam. Báo cáo này cũng tổng hợp những đóng góp quan trọng của các chuyên gia trong nước và những dữ kiện thực tế mà  nhóm công tác thu thập được trong chuyến khảo sát từ 31/8-11/9/2009.

Báo cáo dựa trên phân tích định lượng, sử dụng cở sở dữ liệu GTAP 7.1, tập trung đánh giá tác động của AKFTA đối với phúc lợi và sản lượng, dòng thương mại, lương, việc làm, đồng thời xác định các sản phẩm có lợi hoặc chịu thua thiệt và đưa ra những khuyến nghị chính sách cần thiết. 

Tải tài liệu nghiên cứu đầy đủ tại đây:

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác