Các hiệp định cơ bản của WTO

Xác định trị giá tính Thuế hải quan

Booklet này giới thiệu Hiệp định về xác định trị giá tính thuế hải quan của WTO nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu.

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác