Các hiệp định cơ bản của WTO

Trợ cấp và thuế chống trợ cấp

Trợ cấp là gì? Thuế chống trợ cấp là gì và được áp dụng như thế nào? Cần làm gì để phòng tránh và đối phó với các vụ kiện chống trợ cấp ở nước ngoài?....Tất cả những câu hỏi cơ bản nhất về Trợ cấp trong WTO sẽ được giải đáp trong booklet này.

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác