Các Ấn phẩm khác

Tổng hợp Thuế quan Thế giới 2016

Ngày phát hành: 18/11/2016

Tổ chức: International Trade Center (ITC)

Báo cáo thường niên 2016 mô tả các điều kiện gia nhập thị trường liên quan đến thuế quan áp cho hàng hóa tại 164 thành viên WTO và các quốc gia khác do ITC, WTO và UNCTAD đồng nghiên cứu và xuất bản

Báo cáo mô tả các dữ liệu tổng hợp về hàng hóa và thuế quan áp dụng cho hàng hóa đó tại mỗi nền kinh tế; và tổng quan về các biện pháp phi thuế quan. Năm 2016 tập trung vào Hệ thống phân loại hài hòa và sự thay đổi trong thuế nhập khẩu và thống kê dữ liệu cho năm 2017. 

Báo cáo được đính kèm dưới đây (bản tiếng Anh):

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác