Các hiệp định cơ bản của WTO

Rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại là gì ? Có những loại rào cản kỹ thuật nào? Doanh nghiệp Việt Nam phải đối phó với các biện pháp kỹ thuật của các nước nhập khẩu như thế nào?... Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong Booklet “Rào cản kỹ thuật đối với thương mại”

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác