Các Ấn phẩm khác

Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025

Đơn vị thực hiện: Bộ Công thương và Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu

Thời gian thực hiện: 2016

Lời nói đầu:

Từ năm 2015, Việt Nam đã ký kết và chuẩn bị ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là các hiệp định quan trọng với các khu vực thị trường lớn như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Các Hiệp định này có những tiêu chuẩn cao và nội dung chưa từng được đề cập trong các thỏa thuận tự do thương mại trước đó. Như vậy, trong giai đoạn 2016 - 2025, Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, tham gia ngày càng nhiều vào các quá trình hợp tác kinh tế khu vực và thế giới, đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực, trong đó thương mại là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Điều đó, một mặt sẽ tạo thêm xung lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam với các nền kinh tế trên thế giới. Mặt khác, cũng đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện việc phân phối tài nguyên quốc gia, tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) và cải thiện năng lực cạnh tranh, tính linh hoạt của nên kinh tế...

Vui lòng tải tài liệu đầy đủ tại đây:

Các bài khác