Các Ấn phẩm khác

Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: Trường hợp của Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Viện phát triển Đức phối hợp cùng Trung tâm WTO và Hội nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Thời gian thực hiện: 2016

Ấn phẩm: Các thỏa thuận ưu đãi thương mại chuyên sâu và Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu: trường hợp của Việt Nam

Vui lòng tải tài liệu (bản tiếng Anh) tại đây:

Tập tin đính kèm: 

Các bài khác