Thông tin liên quan

Danh sách thương nhân được lựa chọn của các nước thành viên Bản ghi nhớ thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong ASEAN (cập nhật ngày 11/01/2016)