Tăng xuất khẩu để giảm dần nhập siêu

Cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào các nhóm hàng như: nguyên vật liệu, nông - lâm - thuỷ - hải sản và các mặt hàng công nghiệp.
Với hàm lượng giá trị gia tăng của hàng hoá Việt Nam chủ yếu là nguyên liệu thô, sơ chế vì vậy nên giá trị hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc chưa cao dẫn đến kim ngạch thu được qua hoạt động xuất khẩu cũng chưa đạt được như mong muốn.