Hội thảo: "Rà soát Pháp luật Việt Nam với các Cam kết EVFTA về Đầu tư - Kết quả rà soát và Đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp"

Là khu vực có nhiều nhà đầu tư đang hoặc sẽ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, EU rất quan tâm tới việc thiết lập các tiêu chuẩn về bảo hộ đầu tư cũng như khung khổ pháp lý về môi trường đầu tư ở Việt Nam. Do đó, phần nội dung về Đầu tư trong EVFTA có dung lượng rất đồ sộ, với các cam kết ràng buộc trách nhiệm của Việt Nam trong hầu hết các vấn đề liên quan tới đầu tư, từ thủ tục, điều kiện hoạt động đầu tư, tới các biện pháp nhằm bảo vệ quyền, tài sản của nhà đầu tư, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với các cơ quan Nhà nước về đầu tư… Do đó, để tuân thủ các cam kết EVFTA này, Việt Nam sẽ phải có những sửa đổi, điều chỉnh pháp luật và thực tiễn thực thi cho phù hợp.